Loading
Created by:Gegham VardanyanGegham Vardanyan
{"id":22561,"type":0,"block_id":"1336399964","theme_id":1,"user_id":2952,"path":"reporter_arm/1336399964","title":"Հեռարձակվող մեդիաների մոնիտորնգ. ԱԺ 2012թ. ընտրություններ","pubtitle":null,"tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/1336399964.jpg","width":550,"copyright":null,"properties":{"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"none","user_embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":10446856,"object_id":"77a79581-e9c2-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"Հեռարձակվող մեդիաների մոնիտորնգ. ԱԺ 2012թ. ընտրություններ","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"chart","chart_id":24351,"object_id":"1336399964","chart_type_nr":1,"data":[[["","Անդրադարձների քանակը","Կուսակցությանը/դաշինքին ամբողջությամբ նվիրված նյութերը","Կուսակցությանը/դաշինքին մասնակի նվիրված նյութերը","Կուսակցության/դաշինքի հիշատակումները","Անդրադարձների բնույթը (+)","Անդրադարձների բնույթը (-)","Անդրադարձների բնույթը (0)","Ամբողջությամբ կամ մասնակի նվիրված նյութերի եթերաժամանակը (վրկ)"],["ՀՀԿ","2344","911","1224","209","43","64","2237","149066.6"],["ԲՀԿ","1377","618","699","60","102","26","1249","135942.4"],["ՀՅԴ","1241","577","557","107","31","1","1209","123847.7"],["ՀԱԿ","1116","578","524","14","1","23","1092","112332.1"],["ՕԵԿ","1038","503","485","50","11","1","1026","91924.2"],["«Ժառանգություն» ","1019","416","562","41","10","22","987","89430.8"],["ՀԴԿ","545","289","234","22","","","545","49852.1"],["ՀԿԿ","487","226","242","19","","","487","42397.1"],["«Միավորված հայեր»","324","126","187","11","","","324","23169"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":null,"sheets_settings":[]},{"type":"particle","particle_id":4135,"object_id":"1336399964","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"08.04.2012-04.05-.2012","content_type":"","title":null,"shrink":null}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22 07:54:11","updatedAt":"2016-09-02 09:19:10","logoImages":[""],"charts":{"treemap":{"labels":{"name":{},"value":{}}},"wordcloud":{"labels":{"fontFamily":"Arial","fontWeight":"700"}},"table":{"cellBackground":"#ffffff","headerBackground":"#eeeeee","cellColor":"#232323","headerColor":"#232323","shapeFill":"#232323"}},"color":{"bg":"#ffffff","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#7d7d7d"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"textAlign":"initial","fontSize":"16","fontStyle":"normal","fontWeight":"400","fontFamily":"PT Sans Narrow"},"legend":{"fontWeight":"400","fontSize":"16"},"label":{"fontWeight":400,"fontSize":16}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["PT Sans","Arial","PT Sans Narrow"],"id":1,"title":"Chart template","usergroup":"","picture":"","thumb":"/i/covers/n/preview-infogram.png","order":1,"public":0,"width":550,"fonts":"PT+Sans:400,700;PT+Sans+Narrow","colors":["#ffd200","#cc3635","#286b7b","#f2b036","#b02c20","#307d99","#f28a35","#852b33","#41a3c6","#ea594e","#60284f","#53cae8","#ffe670","#da6f6e","#4c7b86","#ffca68","#ba5c53","#498ca4","#ffa760","#844a4f","#5aacc9","#ff9088","#6f4a64","#8cd7ea"],"logocolor":"d51a1a","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"Share","top":0,"padding":20,"spacing":20,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: transparent;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #7d7d7d;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: white;\n}\n.headline {\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 700;\n\tborder-bottom: 2px solid #313131;\n\tfont-size: 36px;\n\tcolor: #313131;\n}\n.chart-title {\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 700;\n\tborder-bottom: 2px solid #313131;\n\tfont-size: 36px;\n\tcolor: #313131;\n}\ndiv.quoted .innertext,\ndiv.body-text .innertext,\ndiv.picture,\ndiv.video,\n.chart {\n\tmargin-right: 20px;\n\tmargin-left: 20px;\n}\n.chart > .inner {\n\tpadding-left: 20px;\n\tpadding-right: 20px;\n}\n.zeropadding div.quoted,\n.zeropadding div.body-text,\n.zeropadding div.picture,\n.zeropadding div.video,\n.zeropadding .chart,\n.zeropadding .chart > .inner {\n\tmargin-right: 0px;\n\tmargin-left: 0px;\n\tpadding-left: 0;\n\tpadding-right: 0;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 400;\n\ttext-align: justify;\n\tcolor: #494949;\n\tfont-size: 16px;\n}\n.quote {\n\tpadding-top: 50px;\n\tbackground: url(/i/templates/29/quote.png) 50% 0% no-repeat;\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 700;\n\tfont-size: 36px;\n\tcolor: #313131;\n\tpadding-bottom: 15px;\n\tborder-bottom: 1px solid #000;\n}\n.quotetitle {\n\tfont-weight: 400;\n}\n.ig-copyright {\n\tcolor: #4e4e4e;\n}\n#madewith a,\n#madewith a:link,\n#madewith a:hover,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:active {\n\tcolor: #4e4e4e !important;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.shrink .chart {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-right: 0;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(125, 125, 125, 0.5);\n}\n.heatmap-legend {\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #464646;\n\tfont-size: 12px;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-family: Arial;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #ffffff;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }","chartOptions":{"map":{"showLegend":false,"countryyStroke":"#e1e1e1","countryFill":"#e1e1e1","canvasFill":"transparent"},"pie":{},"common":{"backgroundStyle":{"stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"marginLineStyle":{"stroke-width":0,"stroke":"transparent"}},"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow"},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-weight":700,"font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#464646","fill":"#464646"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":null,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22 07:54:11","updated_at":"2016-09-02 09:19:10"},"embed":"<script id=\"infogram_0_reporter_arm/1336399964\" title=\"Հեռարձակվող մեդիաների մոնիտորնգ. ԱԺ 2012թ. ընտրություններ\" src=\"//e.infogr.am/js/embed.js?qi0\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a target=\"_blank\" href=\"https://infogr.am/reporter_arm/1336399964\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\">Հեռարձակվող մեդիաների մոնիտորնգ. ԱԺ 2012թ. ընտրություններ</a><br><a style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" href=\"https://infogr.am\" target=\"_blank\">Create your own infographics</a></div>","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"reporter_arm/1336399964\" data-type=\"interactive\" data-title=\"Հեռարձակվող մեդիաների մոնիտորնգ. ԱԺ 2012թ. ընտրություններ\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a target=\"_blank\" href=\"https://infogr.am/reporter_arm/1336399964\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\">Հեռարձակվող մեդիաների մոնիտորնգ. ԱԺ 2012թ. ընտրություններ</a><br><a style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" href=\"https://infogr.am\" target=\"_blank\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/reporter_arm/1336399964?src=embed\" title=\"Հեռարձակվող մեդիաների մոնիտորնգ. ԱԺ 2012թ. ընտրություններ\" width=\"550\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a target=\"_blank\" href=\"https://infogr.am/reporter_arm/1336399964\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\">Հեռարձակվող մեդիաների մոնիտորնգ. ԱԺ 2012թ. ընտրություններ</a><br><a style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" href=\"https://infogr.am\" target=\"_blank\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"reporter_arm/1336399964\" data-type=\"image\" data-title=\"Հեռարձակվող մեդիաների մոնիտորնգ. ԱԺ 2012թ. ընտրություններ\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a target=\"_blank\" href=\"https://infogr.am/reporter_arm/1336399964\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\">Հեռարձակվող մեդիաների մոնիտորնգ. ԱԺ 2012թ. ընտրություններ</a><br><a style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" href=\"https://infogr.am\" target=\"_blank\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"reporter_arm/1336399964\" prefix=\"bYG\" format=\"interactive\" title=\"Հեռարձակվող մեդիաների մոնիտորնգ. ԱԺ 2012թ. ընտրություններ\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"reporter_arm/1336399964\" prefix=\"blP\" format=\"image\" title=\"Հեռարձակվող մեդիաների մոնիտորնգ. ԱԺ 2012թ. ընտրություններ\"]"}