Loading
Created by:Gegham VardanyanGegham Vardanyan
{"id":18067,"type":0,"block_id":"1334764078","theme_id":1,"user_id":2952,"path":"reporter_arm/1334764078","title":"ՀՀ ԱԺ 2012թ.-ի ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը հեռուստատեսային եւ ռադիո եթերում (08.04.2012-14.04.2012)","pubtitle":null,"tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/1334764078.jpg","width":550,"copyright":"www.tvradio.am","properties":{"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"none","user_embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":10437127,"object_id":"13553686-e9c2-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"ՀՀ ԱԺ 2012թ.-ի ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը հեռուստատեսային եւ ռադիո եթերում (08.04.2012-14.04.2012)","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":385,"object_id":"1335333878","particle_type":"bodytext","picture":null,"text":"Աղբյուրը. www.tvradio.am","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"chart","chart_id":19378,"object_id":"1335334047","chart_type_nr":1,"data":[[["","Անվճար եթեր","Վճարովի եթեր","Մասնակցությամբ հաղորդումներ","Այլ հաղորդումով քարոզչություն","Լրատվական թողարկումներ","Ընդամենը"],["ԲՀԿ","42","310.41","418.46","180.54","693.49","1646.1"],["Ժառանգություն","42","336.32","396.58","42.33","488.1","1306.13"],["ՀԱԿ","26.28","55.38","350.54","42.33","523.09","998.32"],["ՀՅԴ","38","242.53","465.36","253.3","546.47","1528.46"],["ՀԴԿ","39.56","8.12","119.26","138.21","326.31","632.26"],["ՀԿԿ","39.23","12.36","302.14","0","178.22","532.35"],["ՀՀԿ","41.5","184.35","200.47","42.33","675.51","1145.36"],["Միավորված Հայեր","41.5","6.05","0","0","118.37","116.32"],["Օ՞ԵԿ","37.42","307.48","627.39","42.33","422.28"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":null,"sheets_settings":[]}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22 07:54:11","updatedAt":"2016-09-02 09:19:10","logoImages":[""],"charts":{"treemap":{"labels":{"name":{},"value":{}}},"wordcloud":{"labels":{"fontFamily":"Arial","fontWeight":"700"}},"table":{"cellBackground":"#ffffff","headerBackground":"#eeeeee","cellColor":"#232323","headerColor":"#232323","shapeFill":"#232323"}},"color":{"bg":"#ffffff","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#7d7d7d"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"textAlign":"initial","fontSize":"16","fontStyle":"normal","fontWeight":"400","fontFamily":"PT Sans Narrow"},"legend":{"fontWeight":"400","fontSize":"16"},"label":{"fontWeight":400,"fontSize":16}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["PT Sans","Arial","PT Sans Narrow"],"id":1,"title":"Chart template","usergroup":"","picture":"","thumb":"/i/covers/n/preview-infogram.png","order":1,"public":0,"width":550,"fonts":"PT+Sans:400,700;PT+Sans+Narrow","colors":["#ffd200","#cc3635","#286b7b","#f2b036","#b02c20","#307d99","#f28a35","#852b33","#41a3c6","#ea594e","#60284f","#53cae8","#ffe670","#da6f6e","#4c7b86","#ffca68","#ba5c53","#498ca4","#ffa760","#844a4f","#5aacc9","#ff9088","#6f4a64","#8cd7ea"],"logocolor":"d51a1a","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"Share","top":0,"padding":20,"spacing":20,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: transparent;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #7d7d7d;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: white;\n}\n.headline {\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 700;\n\tborder-bottom: 2px solid #313131;\n\tfont-size: 36px;\n\tcolor: #313131;\n}\n.chart-title {\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 700;\n\tborder-bottom: 2px solid #313131;\n\tfont-size: 36px;\n\tcolor: #313131;\n}\ndiv.quoted .innertext,\ndiv.body-text .innertext,\ndiv.picture,\ndiv.video,\n.chart {\n\tmargin-right: 20px;\n\tmargin-left: 20px;\n}\n.chart > .inner {\n\tpadding-left: 20px;\n\tpadding-right: 20px;\n}\n.zeropadding div.quoted,\n.zeropadding div.body-text,\n.zeropadding div.picture,\n.zeropadding div.video,\n.zeropadding .chart,\n.zeropadding .chart > .inner {\n\tmargin-right: 0px;\n\tmargin-left: 0px;\n\tpadding-left: 0;\n\tpadding-right: 0;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 400;\n\ttext-align: justify;\n\tcolor: #494949;\n\tfont-size: 16px;\n}\n.quote {\n\tpadding-top: 50px;\n\tbackground: url(/i/templates/29/quote.png) 50% 0% no-repeat;\n\tfont-family: PT Sans;\n\tfont-weight: 700;\n\tfont-size: 36px;\n\tcolor: #313131;\n\tpadding-bottom: 15px;\n\tborder-bottom: 1px solid #000;\n}\n.quotetitle {\n\tfont-weight: 400;\n}\n.ig-copyright {\n\tcolor: #4e4e4e;\n}\n#madewith a,\n#madewith a:link,\n#madewith a:hover,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:active {\n\tcolor: #4e4e4e !important;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.shrink .chart {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-right: 0;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(125, 125, 125, 0.5);\n}\n.heatmap-legend {\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #464646;\n\tfont-size: 12px;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-family: Arial;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #ffffff;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans Narrow;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }","chartOptions":{"map":{"showLegend":false,"countryyStroke":"#e1e1e1","countryFill":"#e1e1e1","canvasFill":"transparent"},"pie":{},"common":{"backgroundStyle":{"stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"marginLineStyle":{"stroke-width":0,"stroke":"transparent"}},"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow"},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-weight":700,"font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#464646","fill":"#464646"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":null,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22 07:54:11","updated_at":"2016-09-02 09:19:10"},"embed":"<script id=\"infogram_0_reporter_arm/1334764078\" title=\"ՀՀ ԱԺ 2012թ.-ի ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը հեռուստատեսային եւ ռադիո եթերում (08.04.2012-14.04.2012)\" src=\"//e.infogr.am/js/embed.js?jTm\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a target=\"_blank\" href=\"https://infogr.am/reporter_arm/1334764078\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\">ՀՀ ԱԺ 2012թ.-ի ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը հեռուստատեսային եւ ռադիո եթերում (08.04.2012-14.04.2012)</a><br><a style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" href=\"https://infogr.am\" target=\"_blank\">Create your own infographics</a></div>","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"reporter_arm/1334764078\" data-type=\"interactive\" data-title=\"ՀՀ ԱԺ 2012թ.-ի ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը հեռուստատեսային եւ ռադիո եթերում (08.04.2012-14.04.2012)\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a target=\"_blank\" href=\"https://infogr.am/reporter_arm/1334764078\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\">ՀՀ ԱԺ 2012թ.-ի ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը հեռուստատեսային եւ ռադիո եթերում (08.04.2012-14.04.2012)</a><br><a style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" href=\"https://infogr.am\" target=\"_blank\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/reporter_arm/1334764078?src=embed\" title=\"ՀՀ ԱԺ 2012թ.-ի ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը հեռուստատեսային եւ ռադիո եթերում (08.04.2012-14.04.2012)\" width=\"550\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a target=\"_blank\" href=\"https://infogr.am/reporter_arm/1334764078\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\">ՀՀ ԱԺ 2012թ.-ի ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը հեռուստատեսային եւ ռադիո եթերում (08.04.2012-14.04.2012)</a><br><a style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" href=\"https://infogr.am\" target=\"_blank\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"reporter_arm/1334764078\" data-type=\"image\" data-title=\"ՀՀ ԱԺ 2012թ.-ի ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը հեռուստատեսային եւ ռադիո եթերում (08.04.2012-14.04.2012)\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a target=\"_blank\" href=\"https://infogr.am/reporter_arm/1334764078\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\">ՀՀ ԱԺ 2012թ.-ի ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը հեռուստատեսային եւ ռադիո եթերում (08.04.2012-14.04.2012)</a><br><a style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" href=\"https://infogr.am\" target=\"_blank\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"reporter_arm/1334764078\" prefix=\"5WR\" format=\"interactive\" title=\"ՀՀ ԱԺ 2012թ.-ի ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը հեռուստատեսային եւ ռադիո եթերում (08.04.2012-14.04.2012)\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"reporter_arm/1334764078\" prefix=\"fYg\" format=\"image\" title=\"ՀՀ ԱԺ 2012թ.-ի ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը հեռուստատեսային եւ ռադիո եթերում (08.04.2012-14.04.2012)\"]"}