Loading
Created by:niky1998niky1998
{"id":1210416,"type":0,"block_id":"niky1998_1370267516","theme_id":20,"user_id":411692,"path":"INFOGRAFIA-MUSICA-DEL-NEOCLASSICISME","title":"INFOGRAFIA MUSICA DEL CLASSICISME","pubtitle":"INFOGRAFIA MUSICA DEL NEOCLASSICISME","tags":"","public":true,"publicAccess":true,"private_link_enabled":0,"thumb":"https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/infogram-thumbs-200/niky1998_1370267516.jpg","width":649,"copyright":null,"properties":{"publishType":0,"transparent":false,"rtl":false,"export_settings":{"showGrid":true,"showValues":true},"whitelabel":false,"embed_button":"enabled","title_link":"infogram","custom_logo":"infogram","custom_link_url":"","embed_button_text":"Share","decimal_separator":".,"},"elements":[{"type":"particle","particle_id":16190368,"object_id":"bb8c1ecb-eab2-11e4-a037-7b5f270fdca9","particle_type":"maintitle","picture":null,"text":"INFOGRAFIA MUSICA DEL CLASSICISME","content_type":"","title":null,"shrink":null},{"type":"particle","particle_id":1481952,"object_id":"niky1998_1370267516","particle_type":"quote","picture":null,"text":"NICOLE BASELGA SILVA","content_type":"","title":"3 ESO B ","shrink":null},{"type":"chart","chart_id":1990304,"object_id":"niky1998_1370267740","chart_type_nr":23,"data":[[["CRONOLOGIA","Musicalment delimitem aquest període entre el 1730 i el 1820.Els seus inicis i el seu final es cavalquen amb el Barroc, d’una banda, i amb el Romanticisme de l’altre.","profilePath",""],["FET SOCIAL DESTACABLE","Un fet social destacable de la época era la crisi que hi habia durant aquesta etapa.","upPath"],["MOVIMENT CULTURAL DE LA EPOCA","Es una era de ilustració i que la raó te molt de paper en aquesta època.","profilePath"],["BURGUESIA ","Surgen las Societats de Concerts amb el aument dels concerts públics i aumenta la seva difusio entre la burgesia.","downPath"],["CARACTERISTIQUES ","La importancia de la melodía que busca la simetria. En el clasicisme las obres i elodies son simples i clares.Textura més lligera i més clara que la música barroca. S’utilitza la homofonia i la melodia acompanyada.Triumf de la forma sonata i de una serie de normas basiques per aconseguir la perfeccio i la bellesa.Llenguatje armonic, existeix una jerarquia tonal que dona importancia a la tónica dominant i la tonica subdominant. Es important la elegancia, la gracia i la belleza pero no extrema si no proporcionada i equilibrada.","starPath"],["ORQUESTRA CLASSICA ","En la orquesta, en aquesta època és perden molts instruments i es incorporen de altres com el clarinet. La orquestra clasica es forma amb els seguents instruments:Corda: Violins, Violas, Violonchelos i ContrabaixosVent de fusta: Flautas traveseres, oboes, clarinets i fagotes.Viento metal: trompetas i tropas. (al final d’aquesta època també començen a utilitzar els tromons)Percusió: Timbals","circlePath"],["COMPOSITORS DESTACATS","Els compositors més destacats de la època son Haydn, Mozard i la primera de les dues èpoques de Beethoven.","upPath"],["TIPUS D'OPERA","Hi han dos tipus:Opera seria: Utilitza musica senzilla i evitant molt de contrast entre el estil recitatiu que es més expresiu i el estil aria que es mes simple. Els arguments d’aquesta opera son més simples i mes creibles Opera Bufa: Culmina amb les obres de Mozart, crea personatges vius i realistes. Els arguments d’aquesta opera son situacions de vida cotidiana pero incrementan un toc comic i inclus sentimental. S’utilitza el idioma de cada pais i substitueix els recitatius per dialeg parlats com: Las Bodas de Fígaro, Don Giovanni i la Flauta Màgica.","downPath"]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]},{"type":"chart","chart_id":1990476,"object_id":"niky1998_1370268572","chart_type_nr":23,"data":[[["GEOGRAFIA DE LA EPOCA","Es caracteritza per un estil més senzill i facil d’entendre. A nivell d’instruments, es millora molt amb invents com poden ser el piano, la orquestra, la forma de soata i la sinfonia. La música instrumental es molt innovadora i generalment dominada per generes com, la sonata i el quartet de corda en la musica de cambra, la simfonia, el concert i l’orquestra. Aquesta etapa ajuda i contribueix en la composicio de musica del segle XIX.","profilePath",""],["INSTRUMENTS SOLISTES","Instruments que es solen escollir com a solistes son el violi i el piano.","upPath"],["CANVIS A LA DANSA","La dansa es com la música, facil de compendre, busca la senzillesa dintre de la bellesa.","downPath"],["FORMA SONATA","La estructura de la sonata es la seguent:Exposició / Desenvolupament / Reexposició","starPath"],["FORMES INSTRUMENTALS ","Concert: A partir del segle XVIII desapareix el concert “grosso” del Barroc i s’imposa el concert solista que adquereix una forma de sonata en el primer moviment i segueix la norma de la disposició en tres moviments.Sonata: Aquesta es una forma musical per a un, dos o tres instrumnts. Normalment la sonata esta formada per quatre moviments, normalment el primer i el últim (de vegades) estan en forma de sonata.Exemple:· Allegro (sonata)· Adaigo (terenaria ABA o tema con variaciones)· Minueto o Scherzo (ABA)· FInal (sonata o rodó)Simfonia: Es la forma que adquireix un major desenvolupament. Es tracta de una gran sonata per a orquestra que es estroctura aixi: Allegro, Andante, Minueto y Presto.Musica de cambra: Es formada per un nomre reduit de instruments, las formas mes frequents son:Quartet de corda: format per dos violins, una viola i un violonchelo. Amb quatre moviments i forma de sonata en el primer.Trio de cordes, el quintet de cordes i el trio, quarteto i quintet amb piano. Tambe s’utilitzen en forma de sonata.Divertiment i Sereneta: caracter lleuger i de entreteniment. Presenta entre tres i vuit moviments i la preferida es de cinc moviments. Els divertiments frequentment estan en estil de cambra mentres que las Serenetas existeixen bàsicament en petites orquestres.","circlePath"],["FORMES VOCALS","Òpera: Més natural i propera, elimina els exessos que tenia del Barroc. Els temes es fixen mes en situacions familiars i els personatges son més creibles i sentimentals.Requiem: Mozart l’utilitza, s’enomena requiem o missa de difunts. I és utilitzada generalment per l’Esglesia Catolica Romana.","profilePath"],["","",""]]],"custom":{},"colors":[],"dimensions":[],"modifier":0,"sheetnames":[],"sheets_settings":[]}],"theme":{"createdAt":"2016-04-22T04:54:06.000Z","updatedAt":"2016-12-28T10:32:12.000Z","logoImages":[""],"charts":{"wordcloud":{"labels":{"fontWeight":"700","fontFamily":"Arial"}},"treemap":{"labels":{"value":{"fontFamily":"PT Sans Narrow"},"name":{"fontWeight":"700","fontFamily":"PT Sans Narrow"}}},"table":{"cellBackground":"#ffffff","headerBackground":"#fff","cellColor":"#3e372b","headerColor":"#3e372b","shapeFill":"35b099"}},"color":{"bg":"#ffffff","text":"#000000","chart":{"bg":"transparent","text":"#000000"},"element":{"bg":"transparent","text":"#000000"}},"colorPresets":[],"localFonts":[],"font":{"common":{"fontFamily":"PT Sans","fontWeight":"400","fontStyle":"normal","fontSize":"16","textAlign":"initial"},"legend":{"fontSize":"16","fontWeight":"400"},"label":{"fontSize":16,"fontWeight":400}},"fontPresets":[],"fontFamilies":["Open Sans Condensed","Verdana","PT Sans","PT Sans Narrow"],"id":20,"title":"Cardboard-updated","usergroup":"archived","picture":"https://d1m5pq7b4fzvad.cloudfront.net/20/thumbnail.png","thumb":"/i/templates/S/cardboard.png","order":27,"public":0,"width":550,"fonts":"Open+Sans+Condensed:300,700;PT+Sans+Narrow","colors":["#35b099","#3e372b","#ffffff","#257969","#52452e","#255b50","#255b50","#6e6046","#383838","#6dccba","#7d7360","#c7c7c7"],"logocolor":"35b099","logoUrl":"","showLogo":"","showEmbed":"","embedButtonText":"","top":35,"padding":0,"spacing":20,"shrinkMargin":20,"shrinkPadding":20,"spacingElementMin":null,"spacingElementMax":null,"css":".igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico {\n\tborder-color: #3e372b;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-label,\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-label {\n\tcolor: #7d7d7d;\n}\n.igc-sheet .igc-sheet-ico,\n.igc-sheet.active .igc-sheet-ico {\n\tbackground: white;\n}\n.igc-sheets .igc-sheet.active .igc-sheet-ico::after,\n.igc-sheets .igc-sheet:hover .igc-sheet-ico::after {\n\theight: 14px;\n\twidth: 14px;\n\tleft: 2px;\n\ttop: 2px;\n\tbackground: #3e372b;\n}\n.igc-textual-figure {\n\tfont-size: 45px;\n}\n.igc-table-scroll {\n\tbackground: #fff;\n}\ndiv[id^='table_'] {\n\tmargin-left: 20px;\n\tmargin-right: 20px;\n}\ndiv[id^='table_'] > .inner {\n\tpadding-left: 0 !important;\n\tpadding-right: 0 !important;\n}\n.igc-table .igc-table-cell {\n\tfont-size: 16px;\n\tborder-width: 0px;\n}\n.igc-table .igc-table-header {\n\tfont-size: 16px;\n\tfont-weight: bold;\n\tborder-width: 0px;\n}\n#footer {\n\tpadding-left: 20px;\n\tpadding-right: 20px;\n\tmin-height: 50px;\n\tmargin-top: 10px;\n}\n.picture .p1 {\n\tposition: absolute;\n\ttop: 1px;\n\tleft: 0;\n\twidth: 100%;\n\theight: 10px;\n\tbackground: url(/i/templates/20/photo-bckgrnd-up.png) repeat-x;\n}\n.picture .p2 {\n\tposition: absolute;\n\tbottom: 4px;\n\tleft: 0;\n\twidth: 100%;\n\theight: 10px;\n\tbackground: url(/i/templates/20/photo-bckgrnd-down.png) repeat-x;\n}\n.ig-copyright {\n\tcolor: #534741;\n}\n#madewith a,\n#madewith a:link,\n#madewith a:hover,\n#madewith a:visited,\n#madewith a:active {\n\tcolor: #534741 !important;\n}\n.ig-container {\n\tbackground: url(/i/templates/20/cardboard-bckgrnd.png);\n}\n.headline {\n\tfont-family: 'Open Sans Condensed';\n\tfont-weight: 300;\n\tfont-size: 60px;\n\tcolor: #ffffff;\n\ttext-align: left;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tpadding-left: 30px;\n\tpadding-right: 30px;\n}\n.headline .innertext {\n\tbackground: #35b099;\n\tline-height: 70px;\n\tdisplay: inline-block;\n\tpadding: 10px;\n\tpadding-top: 2px;\n\tpadding-bottom: 2px;\n}\n.chart-title {\n\tfont-family: 'Open Sans Condensed';\n\tfont-weight: 300;\n\ttext-transform: uppercase;\n\tfont-size: 40px;\n\tline-height: 50px;\n\tcolor: #3e372b;\n\ttext-align: left;\n\tpadding-left: 50px;\n\tpadding-right: 50px;\n}\ndiv.quoted {\n\tmargin-right: 40px;\n\tmargin-left: 40px;\n}\n.headline span + span {\n\tmargin-top: 0px;\n}\n.bodytext {\n\tfont-family: Verdana;\n\tfont-weight: 400;\n\tfont-size: 17px;\n\tcolor: #3e372b;\n\tpadding-left: 50px;\n\tpadding-right: 50px;\n}\n.quote {\n\tborder-left: 3px solid #35b099;\n\tpadding-left: 15px;\n\tfont-family: Verdana;\n\tfont-size: 22px;\n\tcolor: #3e372b;\n}\n.quotetitle {\n\tmargin-top: 10px;\n\tfont-size: 18px;\n}\n.chart {\n\tbackground: url(/i/templates/20/chart-bckgrnd-down.png) 0 0 repeat-x, url(/i/templates/20/chart-bckgrnd-up.png) 0% 100% repeat-x;\n\tpadding-top: 12px;\n\tpadding-bottom: 12px;\n}\n.chart .inner,\n.map {\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.3);\n}\n.chart > .inner {\n\tpadding-left: 50px;\n\tpadding-right: 50px;\n}\n.picture {\n\tpadding-top: 8px;\n\tpadding-bottom: 6px;\n}\n.headline.active:hover {\n\tcolor: #49ffdd;\n}\n.headline.active:hover span {\n\tpadding-right: 22px;\n}\n#madewith.active a:hover {\n\tcolor: #49ffdd !important;\n}\n.titlepopup {\n\tleft: 2px;\n}\n.titlepopup1,\n.titlepopup2 {\n\tborder-color: #49ffdd;\n}\n.shrink .headline,\n.shrink .chart-title {\n\tpadding-left: 0;\n\tpadding-right: 0;\n}\n.shrink .chart > .inner {\n\tpadding-left: 10px;\n\tpadding-right: 10px;\n}\n.shrink .chart {\n\tmargin-left: 0;\n\tmargin-right: 0;\n}\n.ig-separator-line {\n\tbackground: rgba(62, 55, 43, 0.5);\n}\n.heatmap-legend {\n\tbackground: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.heatmap-legend-item,\n.heatmap-label {\n\tcolor: #3e372b;\n\tfont-size: 11px;\n\tfont-family: PT Sans;\n}\n.igc-graph-pie-piece {\n\tstroke: rgba(255, 255, 255, 0.7);\n}\n.igc-tabs .igc-tab-active {\n background: #ffffff;\n }\n .igc-tabs .igc-tab .igc-tab-content,\n .igc-tabs .igc-tab.icon-down:after {\n font-family: PT Sans;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n }\n .igc-tabs .igc-tab,\n .igc-tab-switcher {\n color: #000000;\n } .igc-tabs.igc-tabs-dropdown .igc-tab-name {\n font-family: PT Sans;\n color: #000000;\n font-weight: 400;\n } .captiontext {font-family: PT Sans;color: #000000;font-weight: 400;} .captiontext .innertext {line-height: 1.5;}","chartOptions":{"pictobar":{"shapeStyleEmpty":{"fill":"#ffffff","opacity":0.5}},"progress":{"backgroundInactive":{"fill":"#fff","opacity":0.5}},"candle":{"colors":"3e372b 35b099"},"waterfall":{"colors":"ffffff 35b099 3e372b"},"map":{"showLegend":false,"countryyStroke":"#ffffff","countryFill":"#ffffff","canvasFill":"transparent","fillOpacity":0.5},"pie":{"type":"pie"},"common":{"_categoryOptions":{"backgroundStyle":{"fill":"#fff","fill-opacity":0.5}},"backgroundStyle":{"stroke-opacity":0,"stroke-width":0},"_gridOptions":{"marginLineStyle":{"stroke-width":0,"stroke":"transparent"},"fontStyle":{"font-family":"PT Sans","font-size":11,"text-anchor":"start","fill":"#3e372b","cursor":"default"},"lineStyle":{"stroke-width":1,"stroke":"#3e372b","stroke-dasharray":"."}},"legendOptions":{"font-size":16,"font-family":"PT Sans Narrow"},"tooltipOptions":{"nameFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-weight":700,"font-size":16,"fill":"#ffffff"},"valueFontStyle":{"font-family":"PT Sans Narrow","text-anchor":"start","font-size":16,"fill":"#fff"},"containerStyle":{"stroke":"#3e372b","fill":"#3e372b"}}}},"version":1,"archived":true,"tabs":false,"zeroPaddingEmbed":true,"created_at":"2016-04-22T04:54:06.000Z","updated_at":"2016-12-28T10:32:12.000Z"},"embed":"<script id=\"infogram_0_INFOGRAFIA-MUSICA-DEL-NEOCLASSICISME\" title=\"INFOGRAFIA MUSICA DEL CLASSICISME\" src=\"//e.infogr.am/js/dist/embed.js?aB2\" type=\"text/javascript\"></script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/INFOGRAFIA-MUSICA-DEL-NEOCLASSICISME\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">INFOGRAFIA MUSICA DEL CLASSICISME</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedIframe":"<iframe src=\"//e.infogr.am/INFOGRAFIA-MUSICA-DEL-NEOCLASSICISME?src=embed\" title=\"INFOGRAFIA MUSICA DEL CLASSICISME\" width=\"649\" height=\"\" scrolling=\"no\" frameborder=\"0\" style=\"border:none;\"></iframe><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/INFOGRAFIA-MUSICA-DEL-NEOCLASSICISME\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">INFOGRAFIA MUSICA DEL CLASSICISME</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedWordpress":"[infogram id=\"INFOGRAFIA-MUSICA-DEL-NEOCLASSICISME\" prefix=\"do0\" format=\"interactive\" title=\"INFOGRAFIA MUSICA DEL CLASSICISME\"]","embedWordpressImage":"[infogram id=\"INFOGRAFIA-MUSICA-DEL-NEOCLASSICISME\" prefix=\"GLW\" format=\"image\" title=\"INFOGRAFIA MUSICA DEL CLASSICISME\"]","embedAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"INFOGRAFIA-MUSICA-DEL-NEOCLASSICISME\" data-type=\"interactive\" data-title=\"INFOGRAFIA MUSICA DEL CLASSICISME\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/INFOGRAFIA-MUSICA-DEL-NEOCLASSICISME\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">INFOGRAFIA MUSICA DEL CLASSICISME</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>","embedImageAsync":"<div class=\"infogram-embed\" data-id=\"INFOGRAFIA-MUSICA-DEL-NEOCLASSICISME\" data-type=\"image\" data-title=\"INFOGRAFIA MUSICA DEL CLASSICISME\"></div><script>!function(e,t,n,s){var i=\"InfogramEmbeds\",o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?\"http:\":\"https:\";if(/^\\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,\"script\",\"infogram-async\",\"//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js\");</script><div style=\"padding:8px 0;font-family:Arial!important;font-size:13px!important;line-height:15px!important;text-align:center;border-top:1px solid #dadada;margin:0 30px\"><a href=\"https://infogr.am/INFOGRAFIA-MUSICA-DEL-NEOCLASSICISME\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">INFOGRAFIA MUSICA DEL CLASSICISME</a><br><a href=\"https://infogr.am\" style=\"color:#989898!important;text-decoration:none!important;\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">Create your own infographics</a></div>"}